Fiscal

FISCALIDAD GENERAL | IVA I IMPUESTOS INDIRECTOS | TRIBUTACIÓN LOCAL | EMPRESA FAMILIAR | PROCEDIMIENTOS I CONTENCIOSO TRIBUTARIO

En Gestoria Montaña ofrecemos una gestión integral 

Assessorament i gestió dels Impostos Indirectes, IVA, ITP, transmissions, retencions d'IRPF, impostos especials, operacions intracomunitàries, exportació...

Comptes anuals, confecció i presentació al Registre Mercantil.

En tributació local l'assessorem en matèria d'impostos locals, taxes per utilització privativa o aprofitament del domini públic i taxes per servei; assistència en inspeccions locals; reclamacions i recursos relacionats amb Ordenances Municipals; revisió de valoracions cadastrals i de ponències de valors; col·laboracions en matèria censal.

L'assessorem en planificació fiscal patrimonial, empresa familiar i transmissió patrimonial; processos d'adquisició i venda d'empreses familiars; planificació dels processos sucessoris i donacions; protocols familiars; processos del canvi generacional.

Gestionem els procediments i contenciós tributari com els procediments de gestió, inspecció tributaria i recaudatoris; procediments sancionadors; reclamacions i recursos davant organs administratius; expedients de responsabilitat patrimonial; procediments davant el tribunal de comptes.