LABORAL

CONTRACTACIÓ LABORAL | SEGURETAT SOCIAL | SISTEMES DE PREVISIÓ | PREVENCIÓ DE RISCOS | OUTSOURCING | PROCEDIMENTS LABORALS

Gestió integral en els serveis de Contractació Laboral, Administració Local, Seguretat Social i Sistemes de Previsió, Prevenció de Riscos Laborals, Outsourcing, Procediments Laborals i Artistes.

En el tema de Contractació Laboral oferim un assessorament personalitzat en la formalització de contractes de treball, relació laboral entre l'empresari i el treballador (condicions laborals, estructura salarial, vacances, jornada laboral, resolució de contractes...).

En l'apartat d'Administració Local oferim assessorament en matèria de contractació en l'àmbit dels ajuntaments, consells comarcals, patronats, consorcis, etc.

En relació a la Seguretat Social i Sistemes de Previsió gestionem les subvencions i bonificacions a la contractació, els règims de Seguretat Social, cotització, tramitació de recursos administratius i contenciosos, plans de pensió i assegurances d'incapacitat.

Gestionem els recursos davant les infraccions en les Inspeccions de Treball i auditories, constitució, organització i determinació de suficiència de mitjans materials i humans dels serveis de prevenció; intervenció en els conflictes amb els representants dels treballadors amb funcions preventives.

En outsourcing tractem dissenys d'estratègies i implantació laboral de projectes d'externalització, contractes, subcontractes; recomanacions jurídicolaborals i contractes d'arrendament de serveis.

També gestionem els Procediments Laborals com l'acomiadament, defensa de l'empresa en els procediments de conflicte col·lectiu i reclamacions davant la jurisdicció laboral. Expedients disciplinaris, cartes d'amonestació, estudi i confecció d'expedients d'acomiadament objectiu per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. Expedients de regulació d'ocupació, modificació de les condicions de treball, suspensió, reducció de jornada i extinció dels contractes de treball.